Blogia
TEATRIN VIAJERO

XV Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil

<strong>XV Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil</strong>

Haurrendako Antzerki testuen XV Lehiaketa

Puede participar en este concurso cualquier persona, mayor de 18 años, que lo desee.

Cada autor puede presentar hasta tres textos, en castellano o en euskera, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
-Ser originales inéditos
-No haber sido premiados en cualquier otro certamen.
-No haber sido estrenados por compañía alguna, profesional o no.
-La duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil.

Las obras, mecanografiadas a doble espacio y por triplicado ejemplar, se enviarán en sobre cerrado y bajo pseudónimo, con la indicación XV Concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil a la Escuela Navarra de Teatro, C/ San Agustín-5, 31001 Pamplona, antes del 15 de mayo de 2006.

En el sobre al que se hace referencia en el párrafo anterior, se introducirá otro, cerrado, con la siguiente información:
-Breve curriculum del autor, encabezado con su nombre, apellidos, dirección y teléfono.
-Fotocopia de D.N.I. o pasaporte.
-Declaración escrita de que la obra presentada es original, inédita y no estrenada, ni ha obtenido premios en otros certámenes, con la indicación expresa de que el autor o autora conoce y acepta las bases de esta convocatoria.

En el exterior de este sobre aparecerá el seudónimo bajo el que se presenta la obra.

La Escuela Navarra de Teatro nombrará el Jurado, compuesto por tres personas en cada una de las dos categorías, castellano y euskera.

Los criterios de selección de los textos candidatos al premio valorarán la calidad literaria, la creatividad, la originalidad y la posibilidad de puesta en escena. El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en la segunda quincena de junio de 2006. Los autores de los textos no premiados podrán solicitar la devolución de los mismos a la Escuela Navarra de Teatro del 1 al 31 de agosto de 2006. Concluido ese plazo, los originales se destruirán.

La obra premiada quedará a disposición de la E.N.T. durante un año, a efectos de su publicación y/o puesta en escena. Posteriormente el autor podrá hacer uso de la misma siempre que haga figurar el nombre del premio y la institución que lo ha concedido: “Premio del XV concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil, otorgado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona”.

Se establece un único premio en metálico para cada categoría (castellano o euskera), otorgado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, dotado con 2.000 €. Cantidad de la que se descontarán las deducciones que deben ser retenidas en cumplimiento de la normativa fiscal aplicable.

La participación en esta actividad implica aceptación íntegra de las bases.

Lehiaketa honetan hemezortzi urtetik gorako pertsonek orok hartzen ahal dute parte.

Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal ditu, gaztelaniaz edo euskaraz idatziak, ondoko baldintzekin bat:
-Jatorrizkoak eta argitaragabeak izatea.
-Beste edozein lehiaketatan saririk jaso ez izana.
-Antzezlana inongo konpainiak
-profesionala izanda ala izan gabe- aurkeztu ez izana.
-Antzezlanak haurrendako direnek iraun ohi duten besteko iraupena izan behar du.

Lanen hiruna ale igorri behar dira, lerro artean tarte bikoitza utzirik, gutunazal itxi batean. Gutunazalean izengoitia paratuko da, bai eta Haurrendako Antzerki Testuen XV. Lehiaketa testua ere. Lanak ondoko helbidera bidali behar dira, 2006ko maiatzaren 15a baino lehen: Nafarroako Antzerki Eskola, San Agustin kalea-5, 31001 Iruña

Aipatutako gutunazalaren barruan beste gutunazal itxi bat sartuko da, eta bertan ondoko datuak:
-Egilearen curriculum laburra eta, horren goiko aldean, izen-deiturak, helbidea eta telefonoa.
-NANen edo pasaportearen fotokopia.
-Aitorpen idatzia, non adieraziko baita aurkeztutako lana jatorrizkoa eta argitaratu zein estreinatu gabea dela, eta ez duela inongo lehiaketatan sarririk jaso. Halaber, egileak berariaz aitortuko du deialdiaren oinarriak ezagutu eta onartzen dituela.
Gutunazal horren kanpoko aldean lana aurkezteko zein izengoiti erabili eta hori bera idatzi behar da.

Epaimahaia Nafarroako Antzerki Eskolak izendatuko du. Hori hiru pertsonak osatuko dute kategoria bakoitzeko, hau da, hiru gaztelaniazkoan, eta beste hiru, euskarazkoan.

Hainbat irizpide finkatu dira, saritu beharreko testuak aukeratzeko: kalitate literarioa, sormena, originaltasuna eta lana taularatzeko modukoa izatea. Epaimahaiaren epaia apelaezina izanen da, eta 2006eko ekainaren bigarren hamabostaldian emanen da jakitera. Saririk jaso ez duten egileek lanak itzultzeko eskatzen ahalko diote Nafarroako Antzerki Eskolari, 2006ko abuztuaren 1etik 31ra bitarte. Behin epe hori iraganda, jatorrizkoak deuseztatuko dira.

Saritutako lana urtebetez geldituko da Nafarroako Antzerki Eskolaren esku, hura argitaratu edota antzezteko. Hortik aurrera, egileak erabili ahal izanen du lan hori, betiere, sariaren izena eta hori eman dion erakundea honela aipatzen baditu: “Haurrendako Antzerki Testuen XV. Lehiaketaren saria, Iruñeko Udalaren Kulturako Alorrak emana”.

Kategoria bakoitzean 2.000 euroko sari bana ezarri da –bat gaztelaniaz, eta beste bat euskaraz- Iruñeko Udalaren Kulturako Alorrak emanda, kopuru horri aplikagarriak diren zerga –arauak betez atxiki beharrekoa deskontatuko zaiolarik.

Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauei guztiei men egitea.

Organiza: Escuela Navarra de Teatro
Dirección Postal: C/ San Agustín-5, 31001 Pamplona, España.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres